#biblechallenge #biblejournaling #churchduringcovid19 #trustingod #faith

THEMA 5: Bidden

Tekst 3: Psalm 73:23-28
Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen.
U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.
Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.
Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten.
Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.


Psalm 73:23-28
Toch is God mijn Koning van oudsher, Die heil brengt hier op aarde.
U hebt door Uw macht de zee gespleten,U hebt de koppen van de zeemonsters in de wateren vermorzeld.
U hebt de koppen van de Leviathan verbrijzeld, U hebt hem tot voedsel gegeven aan het volk in de woestijn.
U hebt een bron en een beek doormidden gespleten, U hebt altijd stromende rivieren laten uitdrogen.
De dag is van U, ook de nacht behoort U toe, U hebt het licht en de zon hun plaats gegeven.
U hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld; zomer en winter, Ú hebt ze geformeerd.

Tekst 2: 1 Thessalonicenzen 5:16-22
“Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.”

Tekst 1: Psalm 5:4
s Morgens hoort U mijn stem, HEERE; ’s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik uit naar U.

THEMA 4: Leven

Tekst 3: Psalm 16:11
U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Tekst 2: Psalm 36:10
Want bij u is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.

Tekst 1: Johannes 10:17-18
Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

THEMA 3: GEDULD

Tekst 3: 2 Timotheüs 4:2
redik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

Tekst 2: 2 Petrus 3:9
De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 

Tekst 1: Psalm 14 : 29
Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.

THEMA 2: WARMTE

Warme tekst 3: Psalm 113 : 3
Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de Naam van de Heere geprezen.

De tweede warme(?) tekst: Psalm 147 : 16-18
Hij geeft sneeuw als wol, Hij strooit rijp uit als as. Hij werpt Zijn ijs als stukken; wie is bestand tegen Zijn koude? Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten, Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.

De eerste warme tekst vinden we in Psalm 19 : 5b-7:
Bijbel in Gewone Taal: God gaf de zon een plaats aan de hemel. Elke ochtend komt de zon stralend tevoorschijn. Dan begint hij de weg die hij elke dag gaat. Aan het ene eind van de hemel komt de zon op, aan het andere eind gaat hij onder. Zo geeft hij warmte aan de hele aarde. 
HSV: Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uitgaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn gloed. 

THEMA 1: VERTROUWEN

De derde tekst van het eerste thema van onze Bijbel-Uitdaging. Psalm 62:7:
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. 

Bij deze de tweede tekst van het eerste thema van onze Bijbel-Uitdaging. Jesaja 43:2-3a:
Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. 
Want Ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. 

De eerste tekst die we met jullie willen delen is Jeremia 17:7-8:
Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.